فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 15
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 15
آیتم یافت شده برای شما : 25
484
4year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
521
4year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
538
4year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
445
4year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
570
4year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
462
4year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
862
4year ago
عرضه فناوری
1202
4year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید