فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 15
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 15
آیتم یافت شده برای شما : 21
101
2year ago
تقاضای فناوری
432
4year ago
تقاضای فناوری
795
4year ago
تقاضای فناوری
898
4year ago
عرضه فناوری
1055
4year ago
عرضه فناوری
1382
4year ago
تقاضای فناوری
1261
4year ago
عرضه فناوری
1847
4year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید